Koszyk
Płatność

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

W mocy: 30/11/2022

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego – adres internetowy: www.biotechusa.pl. Sklep prowadzony jest przez Sprzedawcę/Usługodawcę:

          BioTech USA Kft., adres: 1033 Budapest, Huszti út 60.

          adres poczty elektronicznej: info@biotechusa.com

          telefon: + 36 1 453 2716, fax: +36 1 453 2716 formularz zgłoszeniowy                    dostępny pod adresem: https://biotechusa.pl/kontakt/

      2. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

         a.  Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna (konsument), osoba fizyczna               prowadząca działalność gospodarczą, jednostka organizacyjna niebędąca           osobą prawna, osoba prawna dokonująca Zamówienia w Sklepie                         internetowym objętym niniejszym regulaminem;

         b. Konsument/Usługobiorca - osoba fizyczna dokonującą z                               przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej                       działalnością gospodarczą lub zawodową zgodnie z art. 22 ze zn. 1                     kodeksu cywilnego;

         c. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni                       ustawowo wolnych od pracy;

         d. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., tj. : Dz.U. z 2019           r., poz. 1145 z późn. zmianami;

         e. Konto – konto Klienta założone na stronie internetowej                                     www.biotechusa.pl w drodze rejestracji.;

         f. Newsletter – usługa elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna             świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej             e-mail, która umożliwia wszystkim Usługobiorcom otrzymywanie                           cyklicznych wiadomości od Usługodawcy o produktach, nowościach i                   promocjach w Sklepie. Korzystanie z usługi jest dobrowolne, może wiązać           się z dodatkowymi korzyściami dla Usługobiorców. Usługobiorcy mogą w             każdej chwili rozpocząć albo zakończyć korzystanie z usługi newslettera.

         g. Rejestracja – czynność polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta             poprzez wykorzystanie udostępnionego przez Sprzedawcę formularza                 rejestracyjnego na Stronie;

         h. Sklep Internetowy – prowadzona przez Sprzedawcę strona                             internetowa, za pośrednictwem której Klient może kupić oferowane przez             Sprzedawcę Towary;

         i. Sprzedawca/Usługodawca – Spółka BioTech USA Kft. z siedzibą       w Budapest (Węgry), adres: BioTech USA Kft. 1033 Budapest, Huszti út 60., wpisana do rejestru przedsiębiorców na Wegrzech (Budapest Környéki        Törvényszék, mint Cégbíróság) pod numerem: 01-09-352550.

          j. Strona – strona internetowa Sprzedawcy prowadzona pod adresem:                www.biotechusa.pl;

          k. Towar – produkty prezentowane na Stronie internetowej, których opis              jest widoczny po kliknięciu na wybrany produkt;

          l. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy                               Sprzedającym a Klientem, której przedmiotem są Towary oferowane są w           Sklepie Internetowym;

         m. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów                   droga elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o                       świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 123, z                 późn. zm. W Sklepie dostępne są następujące usługi elektroniczne:                     Konto, Newsletter, Formularz zamówienia, Formularz zgłoszeniowy;

         n. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18           lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz.U. z 2019 r.,             poz. 123, z późn. zm.; Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30           maja 2014 r. o prawach konsumenta, t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 134, z                   późn. zm.

         o. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do           zawarcia Umowy sprzedaży, w którym Klient określi w szczególności                   rodzaj i liczbę Towaru

II. ZASADY I SPOSÓB KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO, ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego umożliwia bezpłatne korzystanie z następujących usług elektronicznych:
 2. przeglądania informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,
 3. prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym,
 4. udostępniania interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie,
 5. świadczeniu usługi Newsletter,
 6. udostępniania interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą,
 7. zamieszczania wypowiedzi (uwag/opinii) o Towarach w Sklepie.

 

 1. Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Umowa:
 3. o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu,
 4.  o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia,
 5.  o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,
 6.  o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter,
 7.  o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę,
 8.  o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.


       3. Reklamacje i skargi w związku ze świadczeniem usług drogą                            elektroniczną, funkcjonowaniem sklepu i zachowaniem, działalnością czy            zaniedbaniami pracowników lub osób związanych z firmą klient może                  zgłaszać naszej firmie pisemnie lub słownie.
 

      Skargi należy kierować na adres:

Pisemnie:

- Adres pocztowy: 1033 Budapest, Huszti út 60.

- Adres email:  info@biotechusa.com

Nasza firma zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni od jej otrzymania i udzielenia odpowiedzi na adres pocztowy/adres korespondencji e-mail wskazany w piśmie.

       4. Wymagania techniczne
 

 

W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, konieczne jest spełnienie przez Klienta i system teleinformatyczny, którym się posługuje następujących warunków technicznych:

       a. dostęp do komputera z dostępem do internetu;
       b. dostęp do poczty elektronicznej;
       c. jedna ze wskazanych poniżej przeglądarek internetowych w wersji                   aktualnej lub w wersji poprzedzającej aktualną:
 

 
        5. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 

 • Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Klienta to każda czynności, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie, w szczególności: przeglądanie zawartości Sklepu, zamawianie towaru, kontakt ze Sklepem oraz umieszczanie opinii i innych treści.
 • Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa, zasadami korzystania z sieci Internet oraz niniejszym Regulaminem, w sposób, który nie narusza praw innych podmiotów i nie zakłóca korzystania ze Sklepu przez innych Klientów oraz nie zakłóca funkcjonowania Sklepu.
 • Newsletter – korzystanie z usługi elektronicznej Newsletter następuje poprzez wyrażenie zgody za pośrednictwem formularza udostępnionego przez Usługodawcę. Usługa elektroniczna Newslettera świadczona jest nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony. Usługobiorca może zrezygnować z Newslettera informując o tym Usługodawcę, może to uczynić za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 • Klient może zamówić Towar przy wykorzystaniu Konta jako stały Klient (wcześniej zarejestrowany), jako nowy Klient (rejestracja przy dokonaniu zamówienia), może także dokonać zamówienia bez rejestracji. W przypadku dokonania zamówienia jako stały Klient konieczne jest zalogowanie się do sklepu przy wykorzystaniu adresu e-mail i hasła użytego przy rejestracji. W przypadku dokonania zamówienia jako nowy Klient konieczne jest skorzystanie z udostępnionego na Stronie Internetowej formularza rejestracji. W celu założenia Konta Klient zobowiązany jest do podania pewnych informacji, w tym: imię i nazwisko, adresu, adresu dostawy, numeru telefonu, adresu e-mail oraz potwierdzenia pełnoletności. Usługa elektroniczna Konta prowadzona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony, Klient może w każdej chwili zrezygnować z usługi prowadzenia Konta bez podania żadnej przyczyny, w tym celu należy poinformować Usługodawcę o usunięciu konta, Klient może w tym celu wykorzystać formularz kontaktowy. W przypadku zamówienia bez rejestracji konieczne jest podanie przez Klienta jego danych (w polu dane do faktury) oraz adresu dostawy.
 • Klient może zamieszczać na Stronie internetowe wypowiedzi (uwagi/opinie) o Towarach, zobowiązany jest jednak do przestrzegania w tym zakresie obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu. Klient zamieszczając uwagi/opinie o Towarach za każdym razem potwierdza, że zamieszczone wypowiedz mają charakter prywatnych opinii, za które przyjmuje pełną odpowiedzialność prawną. Wypowiedzi Klienta nie mogą naruszać praw podmiotów trzecich. Sprzedawca zastrzega sobie prawo usuwania wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich. Zamieszczenie przez Klienta wypowiedzi jest dobrowolne, zaś Sprzedawca może je rozpowszechniać na swoich stronach internetowych. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 • Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.  Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

      6. Towary oferowane przez Sprzedawcę Za pośrednictwem Sklepu                      Internetowego Sprzedawca dokonuje sprzedaży produktów                                  przedstawionych  przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej        sklepu, mogących być przedmiotem umowy sprzedaży; szczegółowe dane          dotyczące produktu, w tym cena, waga opakowania, skład i właściwości są          dostępne po kliknięciu na ikonę produktu widoczną na Stronie Internetowej.

     7. Wybór produktu Klient ma możliwość wybierania oraz zamawiania                   produktów z asortymentu Sklepu Internetowego. Informacje zawarte na               stronie internetowej, w szczególności w zakresie ilości, ceny i parametrów           produktu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c.       Klikając na wybrany produkt może zapoznać się z bardziej szczegółowymi           parametrami tego produktu. Zamiar zakupu wyraża kliknięciem ikony „Do             koszyka”, umieszczając dany produkt w wirtualnym koszyku. Klikając ikonę         „Zawartość koszyka” klient może przejrzeć wybrane dotychczas produkty, jak       również łączną wartość zamówienia. Klient ma tu możliwość sprawdzenia           swojego zamówienia, a zwłaszcza cen i ilości produktów. Na tym etapie               może w razie potrzeby modyfikować i wprowadzać korekty. Funkcja koszyka       automatycznie podsumowuje wartość zamówienia;

    8. Zamówienie
 

    Jeśli po sprawdzeniu ilości i ceny produktów dodanych do koszyka Klient            zdecyduje, że chce dokonać zakupu, naciska ikonę „Do kasy”, gdzie obok            łącznej ceny zamówinego Towaru, pokaże się koszt dostawy zamówionych          produktów.

     9. Sposób dostawy
 

     Następnym krokiem zamówienia jest wybór odpowiedniego sposobu                   dostawy  (firma kurierska), jak również formy płatności (płatność online,               PayPal). Po kliknięciu w przycisk „Przegląd zamówienia” Klient może                   sprawdzić swoje zamówienie i jeśli nie chce wprowadzić zmian, należy                 zakończyć proces zamówienia za pomocą wyświetlonej na Stronie                       Internetowej ikony: „Wyślij zamówienie”.

     10. Cena Towaru
 

     Aktualne ceny Towaru, obowiązujące w momencie złożenia zamówienia,             podane są na Stronie Internetowej obok produktów. Ceny podane są brutto,         zawierają podatek VAT, natomiast nie zawierają kosztów dostawy. Koszt             dostawy ukazuje się w funkcji kasy przed sfinalizowaniem zamówienia, jak           również podany jest w niniejszym Regulaminie Sklepu Internetowego. W             przypadku wystąpienia usterek lub braków wśród produktów lub ich cen,             Sprzedawca zastrzega sobie prawo do korekty. W takim przypadku                     bezzwłocznie po zauważeniu błędu lub dokonaniu korekty powiadama                 Klienta o nowych parametrach. Klient wówczas ponownie potwierdza swoje         zamówienie, albo każda ze stron ma możliwość odstąpić od umowy bez               obowiązku ponoszenia dodatkowych kosztów.

      11. Termin realizacji Zamówienia
 

      Zamówienie realizowane jest w terminie 3 dni roboczych. Przy czym jest to          czas liczony od następnego dnia roboczego po dniu złożenia Zamówienia            do dnia nadania przesyłki, a przypadku zamówień opłaconych z góry termin        liczony jest od następnego dnia roboczego po dniu wpływu należności na            rachunek Sprzedawcy. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być        dłuższy, o czym Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty            elektronicznej.

      12. Możliwość korekty wprowadzonych danych

       Korekta wprowadzonych danych jest możliwa przed naciśnięciem ikony               „Wyślij zamówienie”.

       13. Potwierdzenie zamówienia
 

       Każde zamówienie potwierdzamy wiadomością wysłaną elektronicznie.               Oznacza to, że po wysłaniu zamówienia Klient otrzyma automatyczny e-             mail z wiadomością o wpłynięciu zamówienia, a następnie z                                 zawiadomieniem o przewidywanym terminie dostawy. W celu uzgodnień             telefonicznych Klient może zadzwonić do działu obsługi klienta lub                       skorzystać z podanych na stronie internetowej numerów kontaktowych.

       14. Warunki i procedura płatności
 

       Sklep Internetowy akceptuje płatności online kartą, w systemie PayPal.

        Sklep Internetowy umożliwia także Klientom płatności elektroniczne w                  ramach bezpiecznego systemu PayPal, który obsługiwany jest przez firmę          OTP Mobil Kft.

        Z usług systemu PayPal ma prawo skorzystać każdy, kto zaakceptuje i               zobowiąże się do przestrzegania warunków zawartych w REGULAMINIE             ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH SYSTEMU PAYPAL (dalej zwany:             Regulamin PAYPAL) firmy OTP Mobil Kft.

        Akceptowane karty kredytowe: Visa, MasterCard, American Express, Visa          Electron*, Maestro*. 

       * W przypadku tych kart bank wystawiający kartę określa zakres transakcji           internetowych. Jeśli bank wystawiający kartę udzieli autoryzacji na                       dokonywanie płatności, system ją zaakceptuje.

       W związku z korzystaniem z usług systemu PayPal, firma OTP Mobil Kft.             nie obciąża klientów żadną dodatkową opłatą.

Procedura płatności:

a) Klient sporządza zamówienie w sklepie internetowym.
 b) Po naciśnięciu ikony „Wyślij zamówienie” Klient zostaje automatycznie przekierowany do systemu
 c) Po przekierowaniu do systemu PayPal klient trafia na obsługiwaną przez firmę OTP Mobil Kft. bezpieczną platformę płatności elektronicznych, gdzie podaje wymagane dane karty kredytowej. System PayPal nie przechowuje informacji o karcie klienta, a firma OTP Mobil Kft. nie ma do nich później dostępu.
d) Naciśnięciem przycisku „Wyślij zamówienie” Klient akceptuje Regulamin Simple oraz Politykę prywatności firmy OTP Mobil Kft.
 e) Na podstawie wprowadzonych przez klienta danych karty firma OTP Mobil Kft. przekazuje transakcję do autoryzacji bankowi wystawiającemu. W przypadku pomyślnej autoryzacji, bank Klienta zabezpiecza/obciąża kartę klienta środkami finansowymi w kwocie odpowiadającej sumie zakupu.
 f) Następnie firma OTP Mobil Kft wysyła do Klienta wiadomość elektroniczną z informacją, że zobowiązanie płatnicze na rzecz firmy BioTech USA Kft. zostało zrealizowane.
 g) O zrealizowaniu transakcji firma OTP Mobil Kft. zawiadamia również firmę BioTech USA Kft., która na tej podstawie realizuje zamówienie.

15. Potwierdzenie zamówienia, modyfikacja zamówienia, anulowanie          zamówienia, termin związania zamówieniem

W odpowiedzi na złożone zamówienie oprogramowanie Sklepu Internetowego wysyła Klientowi automatycznie potwierdzenie tego faktu. Ta odpowiedź nie stanowi Umowy Sprzedaży, sygnalizuje tylko Klientowi, że jego zamówienie zostało zarajestrowane w  systemie Sprzedawcy i przekazane do opracowania odpowiedniemu pracownikowi.

Jeżeli Klient nie otrzyma takiej wiadomości w ciągu 48 godzin, wówczas złożona oferta przestaje być dla niego wiążąca.

Sprzedawca pozostawia Klientowi możliwość rezygnacji z zamówienia drogą elektroniczną do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. W chwili rozpoczęcia realizacji sprzedawca drogą elektroniczną i/lub telefoniczną zawiadamia klienta o przewidywanym terminie zrealizowania zamówienia i od tego momentu klient ma możliwość anulowania zamówienia wyłącznie za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w zakładce „Kontakt”.

Późniejsza modyfikacja zamówienia możliwa jest wyłącznie w formie pisemnej na adres e-mail lub telefonicznie na podany numer: +36 1 453 2716,  info@biotechusa.com.

16. Dostawa
 Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. Informacje odnośnie terminu dostawy sklep internetowy podaje w procedurze kasy, jak również w potwierdzającej zamówienie wiadomości elektronicznej. Klient ma możliwość uzgodnienia terminu dostawy telefonicznie, pod numerem: 36 1 453 2716
 

Forma dostawy: za pośrednictwem firmy kurierskiej

Termin dostawy: w ciągu 2-7 dni roboczych

Koszty dostawy:

Firma kurierska: GLS. W przypadku zamówienia poniżej 215,99 zł koszt dostawy wynosi 42,80 zł. W przypadku zamówienia powyżej 216,00 zł dostawa na terenie całego kraju jest bezpłatna. (Dostawa towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.)

17. Odstąpienie od wysyłki
 

Jeżeli sklep internetowy nie może zrealizować zobowiązań podjętych w umowie, ponieważ nie dysponuje określonym w umowie Towarem lub nie ma możliwości zrealizowania zamówionych świadczeń, zobowiązany jest poinformować o tym zamawiającego (Klienta). Sklep nie nawiązuje umowy z nieletnimi. Zaakceptowanie warunków Sprzedaży przez Klienta jest równoznaczne z oświadczeniem o jego pełnoletności.

18. Zwrot produktu
 

Produkt do zwrotu przyjmujemy wyłącznie w oryginalnym, kompletnym pod względem ilości i jakości stanie i opakowaniu.

19. Prawo odstąpienia od umowy / Gwarancja zwrotu
 

 1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
 3. w przypadku umowy sprzedaży Twoaru – od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy;
 4. w przypadku umów o świadczenie usług lub umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym od dnia zawarcia umowy;
 5. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno – od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;
 6. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części;
 7. w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy;

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę (BioTech USA Kft. 1033 Budapest, Huszti út 60., Węgry, e-mail: info@biotechusa.com, tel.: + 36 1 453 2716, fax: +36 1 453 2716) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną);


 4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularza stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu;


 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

6. Skutki odstąpienia od umowy.
 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy z uwagi na wady towaru zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty zwrotu rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzilił się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Przy czym Sprzedawcę może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. W przypadku zwrotu pełnowartościowego towaru i odstąpienia z innego powodu niż istotna wada towaru Klient ponosi koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy.  Zwrot Towaru musi nastąpić w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy;


 8. Prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia, 
jak również jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

9. Zastrzeżenia i reklamacje związane z zamówieniami odzieży 

a. Odstąpienie

Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

b. Zwroty

Jeżeli Konsument chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, on obowiązuje dostarczyć jasne oświadczenie o zamiarze odstąpienia od umowy (np. listem wysłanym pocztą lub drogą elektroniczną) Usługodawcy korzystając ze wskazanych danych kontaktowych w punkcie 1 niniejszych Ogólnych Warunków Umowy, lub wypełnić formularz zwrotu odzieży na stronie Usługodawcy.

 

Procedura zwrotu produktów odzieżowych:

 1. Prosimy wypełnić formularz zwrotu odzieży, klikając poniższy link: https://shop.biotechusa.pl/pages/clothing-return. 
 2. Prosimy wypełnić swoje dane i wybrać powód, który najlepiej wyjaśnia, dlaczego zwraca Pan/Pani produkt, lub wskazać swoją zdecydowaną i wyraźną intencję zwrotu do naszej obsługi klienta.
 3. Prosimy umieść zwracany produkt w bezpiecznym opakowaniu (polecamy w paczce/pudełku, w którym dotarło zamówienie). Nasz dział obsługi klienta skontaktuje się z Panem/Panią w celu uzgodnienia dokładnych szczegółów zwrotu.
 4. W przypadku, gdy zamówienie zostało opłacone gotówką, w formularzu zwrotu prosimy wpisać numer rachunku bankowego, na który prosi Pan/Pani o zwrot pieniędzy. 
 5. W przypadku, gdy zamówienie zostało opłacone kartą kredytową, zwrot zostanie dokonany na kartę kredytową użytą w momencie płacenia.  

d. Wymiana

Niestety nie ma możliwości bezpośredniej wymiany zwracanego produktu, w tym przypadku prosimy wypełnić formularz zwrotu odzieży i zamówić ponownie żądany produkt. 

d. Zwroty produktów podlegających ograniczeniom

Ze względów higienicznych nie możemy odebrać bielizny i maseczek. 

Stroje kąpielowe są odbierane tylko w idealnym, oryginalnym stanie bez usuwania naklejek higienicznych. 
 Prosimy - jeśli powód zwrotu go nie wyklucza - pozostawić tagi nienaruszone na zwróconej odzieży.  

e. Tabela rozmiarów

Na stronie znajdzie Pan/Pani szczegółową tabelę rozmiarów dla każdego produktu odzieżowego, która zawiera dane pomiarowe produktu. 

f. Skład materiałowy, instrukcja prania

Na stronie znajdzie Pan/Pani szczegółowy opis składu materiałowego i pochodzenia produktu oraz instrukcje obsługi i czyszczenia dla każdego produktu. 

g. Inne pytania dotyczące zwroty produktów odzieżowych

 1. Jak uzyskać zwrot pieniędzy za zwracane produkty odzieżowe?

W przypadku płacenia kartą kredytową zwrot zostanie dokonany na kartę kredytową użytą w momencie płacenia. 

W przypadku kwoty opłaconej gotówką przy odbiorze zwrot pieniędzy zostanie wysłany na konto bankowe podane w formularzu zwrotu, w celu którego należy wpisać dane rachunku bankowego w formularzu zwrotu. 

 1. Co się dzieje ze zwracanymi produktami odzieżowymi?

Po zwrocie produktów dokładnie je przeglądamy i sprawdzamy. W końcu bezbłędne produkty są przepakowywane, aby można je sprzedać ponownie. Niektóre zwracane produkty są zbyt uszkodzone, aby można je było odsprzedać. Te elementy przekazujemy naszym partnerom do recyklingu. Zrównoważony rozwój jest dla nas ważny. 

 

 

III. OPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU

 1. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub prawnych Towaru opowiednie zastosowanie mają przepisy art. 556 k.c. i nast., z uwzględnieniem przepisów ustawy o prawach konsumentach (w przypadku, gdy Klient zawiera Umowę Sprzedazy działając jako Konsument).

           a. Wada fizyczna to niezgodność rzeczy sprzedanej z umową. W                         szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
 

 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

           b. wada prawna - Sprzedawca jest odpowiedzialny względem                               kupującego (Klienta), jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby                   trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli                 ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji               lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa                                 sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa
 

           Poniżej zostana przedstawione najważniejsze uprawnienia Klienta –                     Konsumenta (dotyczy punktów 2 i 3);

 1. Odpowiedzialność za wady fizyczne towaru w przypadku Klientów, którzy zawierają Umowę Sprzedaży działając jako Konsumenci:

            a. Klient, który stwierdzi, że dostarczony mu Towar ma wady, tj. Towar                  jest niezgodny z umową zgłasza to Sprzedawcy:
 

 • w formie pisemnej na adres: BioTech USA Kft. 1033 Budapest, Huszti út 58-60, Węgry;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@biotechusa.com,
 • telefonicznie: tel.: + 36 1 453 2716, fax: +36 1 453 2716);

           b. Klient może domagać się wedle własnego wyboru:
 

 • usunięcia wady Towaru, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę;

albo:

 • wymiany rzeczy na nową;

albo:

 • obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Przy czym Klient nie może odstąpić od umowy, jeśli wada jest nieistotna.

         c. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeśli wada fizyczna towaru                 zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy               Klientowi – Konsumentowi. Przy czym roszczenie o roszczenie o                         usunięcie  wady, wymianę rzeczy na nową przedawnia się z upływem roku od dnia stawierdzenia wady, ale nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Jeżeli Klient żądał wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się  z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wad.

         d. Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie zgłoszenia wady rzeczy.

         e. Jeżeli określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności           rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy           Klientowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej               rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

         f. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności, jeśli Klient –                         Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy Sprzedaży.

         g. w przypadku produktów spożywczych prawo do zgłoszenia wad Towaru           po upływie terminy przydatności do spożycia jest wyłączone
 

 

 1. Odpowiedzialność za wady prawne – do wykonywania uprawnień z tytułu odpowiedzialności za wady prawne stosuje się postanowienia III.2.c niniejszego Regulaminu, przy czym terminy zaczynają biec od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

 

 1. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności za wady towaru, jeśli udowodni, że:
 2. nie wyprodukował lub nie rozpowszechnił produktu w toku swej działalności gospodarczej, lub
 3. na podstawie aktualnego stanu wiedzy i technologii, w momencie wprowadzenia do obroty dana wada była nierozpoznawalna, lub
 4. wada produktu spowodowana jest dotrzymaniem obowiązujących przepisów prawnych czy norm urzędowych.

Do uzyskania zwolnienia z odpowiedzialności za wady towaru wystarczy, żeby Producent lub Sprzedawca udowodni tylko jedną przyczynę.

IV INNE POSTANOWIENIA

 1. Zastrzeżenie prawa własności towaru

Sprzedawca pozostaje właścicielem towaru aż do chwili uiszczenia przez Kupującego pełnej ceny. W razie nieopłacenia zamówienia w wyznaczonym terminie Towar ponownie staje się dostępny i może być sprzedany innemu podmiotowi.

 1. Prawem właściwym dla realizacji umów Sprzedaży jest prawo polskie;
 2. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem:

Klient, który jest jednocześnie Konsumentem może m.in.:

a.      zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

b.      zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą;

c.      uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.;

d.      złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem podlega prawu polskiemu;
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego, a także postanowienia pozostałych zamieszczonych na Stronie internetowej dokumentów to jest: Informacja dotycząca ochrony oraz administracji danych, Regulamin Programu Lojalnościowego BioTech USA, Program lojalnościowy - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych;
 3. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.